Algemene voorwaarden

Wel ff belangrijk.

Laatste update: februari 2023

1. Definities en begrippen

1.1. Klant: de persoon of personen voor wie Madelon Alyssa haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie (dan wel eventuele rechtsopvolger(s)) die een opdracht aan Madelon Alyssa heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij andere schriftelijke afspraken met Madelon Alyssa zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling voor de dienstverlening van Madelon Alyssa.

1.3 Derden: in sommige gevallen kan Madelon Alyssa haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Madelon Alyssa kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, die schriftelijk is medegedeeld.

1.5 Producten en diensten: alle door Madelon Alyssa aangeboden producten, diensten en trainingen.

1.6 Bestelling: een opdracht aan Madelon Alyssa om een op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

2. Bedrijfsomschrijving

Kolibrie – Academie voor Systemisch Werk betreft een handelsnaam van de eenmanszaak Madelon Alyssa. Madelon Alyssa richt zich op familieopstellingen en trainingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei in de meest ruime zin. Madelon Alyssa is gevestigd aan Kerkenbos 1077N, 6546BB in Nijmegen en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70219826.

3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Madelon Alyssa of die zijn gesloten met gebruikmaking van de website van Madelon Alyssa.

3.2 Madelon Alyssa behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

4. Opdrachtverlening

4.1 Offertes van Madelon Alyssa zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie voor het maken van de offerte en uitvoering van de opdracht aan Madelon Alyssa.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Madelon Alyssa zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen offerte voor de door Madelon Alyssa te leveren diensten dan tussentijds aan te passen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de opdrachtgever.

4.2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Madelon Alyssa, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde (digitale) schriftelijke overeenkomst, dan wel door een insturen van het aanmeldformulier via de website, dan wel door het voldoen van de (eerste) (aan)betaling.

4.2.1 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord betekent niet dat er geen opdracht is verleend. Op het moment dat de feitelijke dienstverlening door Madelon Alyssa is gestart, betekent dit ook dat akkoord is gegeven op de dienstverlening (zoals overeengekomen).

5. Inspanningsverplichting

5.1 Madelon Alyssa zal de door haar te leveren diensten naar allerbeste inzicht en vermogen uitvoeren. Het gaat hier om een inspanningsverplichting, wat wil zeggen dat Madelon Alyssa niet garant staat of kan staan voor het succes van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel/verlangen.

Om de kwaliteit van de begeleiding zo hoog mogelijk te houden investeert Madelon Alyssa doorlopend in haar eigen ontwikkeling als mens en als begeleider. Uiteindelijk is het resultaat van de samenwerking afhankelijk van de inzet en het proces van de opdrachtgever en/of klant.

6. Aanbiedingen, bedenktijd en inschrijving

6.1 Alle aanbiedingen van Madelon Alyssa hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Madelon Alyssa is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.

6.2  Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Madelon Alyssa zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden.

6.3 Voor de opleidingen (een- of tweedaagse workshops zoals familieopstellingsdagen zijn hiervoor uitgezonderd) geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag je jouw inschrijving zonder opgave van reden annuleren. Dit kan tot maximaal 30 dagen voor de start van de opleiding. 

6.3 Vanaf het moment dat je een bevestiging van aanmelding & factuur per mail hebt ontvangen ben je definitief ingeschreven voor de opleiding. Voor de een-of tweedaagse workshops familieopstellingen ben je definitief ingeschreven vanaf het moment van betaling via de website.

7. Tarieven

7.1 In de offerte en/of andere publicaties van Madelon Alyssa staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Madelon Alyssa voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, in geval van opleidingsactiviteiten vrijgestel van BTW vanwege een CRKBO registratie.

8. Facturering en betalingsvoorwaarden

8.1 De activiteiten worden na aanmelding middels digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2 Betaling van de factuur door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 Indien betaling na een 1e herinnering niet wordt voldaan, kan de opdracht eenzijdig door Madelon Alyssa worden stopgezet, dit zonder dat Madelon Alyssa naar opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Madelon Alyssa is in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Madelon Alyssa of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Madelon Alyssa te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever

8.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Madelon Alyssa plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden kan de opdracht eenzijdig door Madelon Alyssa worden opgeschort. Dit zonder dat Madelon Alyssa dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9. Annulering of het verzetten van dagen

9.1 Na bevestiging van je aanmelding en na het verloop van de 14-daagse bedenktijd is annulering niet meer mogelijk. Wel is het in overleg mogelijk om deel te nemen aan een andere workshopdag of een latere ronde van de opleiding. 

9.2 In het geval van opleidingen: je mag maximaal 2 opleidingsdagen inhalen in een latere ronde van de opleiding, mits daar nog ruimte beschikbaar is. Ben je meerdere dagen afwezig? Dan ontvang je daar geen restitutie voor.

9.3 Deelname aan een eendaagse workshop verzetten: Ben je onverwacht verhinderd dan mag je het verzoek indienen om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum indien mogelijk en als daar nog plaats is, mits:
a. Je het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b. Je dit tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft; 
c. De verplaatsing binnen 6 maanden na factuurdatum plaatsvindt.
d. Bij korter dan 5 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan je verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. Je dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

9.4 Deelname aan een meerdaagse workshop verzetten: Ben je onverwacht verhinderd dan mag je het verzoek indienen om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum indien mogelijk en als daar nog plaats is, mits:
a. Je het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b. Je dit tenminste 7 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft; 
c. De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
d. Bij korter dan 7 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan je verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. Je dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.

Wanneer je bij een meerdaagse workshop er één dag niet bij kunt zijn, kan deze niet op een later moment worden ingehaald.

9.5 Voor alle workshops en opleidingen geldt: plekken mogen altijd worden doorgegeven en/of doorverkocht worden aan iemand anders, dit dien je zelf te regelen. Geef dit op tijd door via mail: info@kolibrieacademie.nl. 

9.6 Indien de trainer niet in staat is de training te geven (bij ziekte, te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden), mag je jouw deelname verzetten naar een latere opleiding of gaan we samen op zoek naar een gepaste oplossing.

9.7 In geval van meerdaagse workshops of opleidingen: indien de trainer niet in staat is een deel of blok van de training te geven (bij ziekte, te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden), zal er een nieuwe datum gepland worden om de dag of het blok alsnog in te halen.

9.8 Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding en trainingsdagen worden binnen 48 uur beantwoord. Mocht meer tijd nodig zijn, dan zal dat per mail aangegeven worden, inclusief een indicatie van wanneer je antwoord kunt verwachten.

10. Veiligheid, integriteit en privacy

10.1 De trainers en begeleiders zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.

10.2 Door de trainer(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de opleiding of de academie.

10.3 De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de opleiding, training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

10.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.5 Madelon Alyssa houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

10.6 De trainers/begeleiders behouden zich het recht in algemeenheid casussen als voorbeeld aan te dragen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Hierin zullen geen namen worden gebruikt of details worden besproken die te herleiden zijn naar specifieke personen. 

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden volgens de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

11.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Madelon Alyssa recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. De tevredenheid van de opdrachtgever staat echter altijd voorop, komt dit in het geding dan zal hierover altijd eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. In wederzijds overleg zal op zoek gegaan worden naar een passende oplossing voor beide partijen.

11.3 Madelon Alyssa mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die buiten haar invloed liggen of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevraagd. Madelon Alyssa houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

12. Klachtenprocedure

12.1 Wanneer je onverhoopt klachten hebt over een opleiding, training, workshop of coaching of over de trainer(s) en kom je er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kun je jouw klacht per e-mail aan ons sturen. Je klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

12.2 Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van jouw mail, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.

12.3 Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

12.4 Indien er na persoonlijk contact omtrent de klacht geen bevredigende oplossing mogelijk is, is er altijd een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij. Deze derde betreft advocatenkantoor IJzer Advocaten te Nijmegen. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Madelon Alyssa bindend; eventuele consequenties worden door Madelon Alyssa snel afgehandeld.

12.5 Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij je daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen je de afhandeling kunt verwachten.

12.6 Een klachtendossier wordt gedurende twee jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

12. Bijzondere bepalingen

12.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen Madelon Alyssa en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.